Viết PTHH và cho biết tên phản ứng VD / Viết các PTHH(thu gọn) sau, ghi rõ điều kiện(nếu có ) và cho biết loại phản ứng? a/ Phản ứng của metan với C

By Sadie

Viết PTHH và cho biết tên phản ứng
VD / Viết các PTHH(thu gọn) sau, ghi rõ điều kiện(nếu có ) và cho biết loại phản ứng?
a/ Phản ứng của metan với Clo, phản ứng của Benzen với Brom lỏng
b/ Phản ứng của Benzen với hidro, phản ứng của Etilen, axetilen với hidro c/ phản ứng của CH4, C2H4, C2H2, C6H6 với oxi

0 bình luận về “Viết PTHH và cho biết tên phản ứng VD / Viết các PTHH(thu gọn) sau, ghi rõ điều kiện(nếu có ) và cho biết loại phản ứng? a/ Phản ứng của metan với C”

 1. a. CH4+Cl2-as->CH3Cl+HCl

  C6H6+Br2-xt,to->C6H5Br+HBr

  b. C6H6+3H2->C6H12

  C2H4+H2-Ni,to->C2H6

  C2H2+2H2-Ni,to->C2H6

  c. CH4+2O2->CO2+2H2O

  C2H4+3O2->2CO2+2H2O 

  2C2H2+5O2->4CO2+2H2O

  2C6H6+15O2->12CO2+6H2O

  Trả lời

Viết một bình luận