Viết PTTHH xảy ra trong các trường hợp sau: a, Rót giấm vào nc vôi trong b, Thả đinh sắt vào cốc giấm

Photo of author

By Gianna

Viết PTTHH xảy ra trong các trường hợp sau:
a, Rót giấm vào nc vôi trong
b, Thả đinh sắt vào cốc giấm
Leave a Comment