Viết sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp ? Nêu những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quá trình quang hợp ?

Photo of author

By Athena

Viết sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp ? Nêu những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quá trình quang hợp ?

0 bình luận về “Viết sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp ? Nêu những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quá trình quang hợp ?”

 1. – Tóm tắt sơ đồ quang hợp:

             Nước + khí cacbônic ——- > tinh bột + khí ôxi

  – Các điều kiện bên ngoài ảnh hưởng tới quang hợp: ánh sáng, nước , hàm lượng khí cacbonic, nhiệt độ, …

   + Nước là nguổn nguyên liệu cần thiết cho quang hợp.

   + Khí cacbônic cũng là nguyên liệu cần thiết cho quang hợp.

   + Ánh sáng cần cho quang hợp. nếu không có ánh sáng cây không tiến hành quang hợp được. Nhu cầu ánh sáng của các loại cây khác nhau.

Viết một bình luận