Vua nào 7 tuổi lên ngôi Việc dân việc cả đời lo toang Mở trường thi chọn quan văn Lập Quốc Tử Giám luyện hàng danh nhân A. Lý Cao Tông B. Lý Anh

Photo of author

By Valentina

Vua nào 7 tuổi lên ngôi
Việc dân việc cả đời lo toang
Mở trường thi chọn quan văn
Lập Quốc Tử Giám luyện hàng danh nhân
A. Lý Cao Tông B. Lý Anh Tông C. Lý nhân Tông D. Lý Thánh Tông
Leave a Comment