Write $ 5 $ liking verbs, $ 5 $ disliking verbs. Giải thích nghĩa của từ vựng bằng Tiếng Anh sau đây chính xác nhất có thể $ – $ institution; ciliviza

By Allison

Write $ 5 $ liking verbs, $ 5 $ disliking verbs.
Giải thích nghĩa của từ vựng bằng Tiếng Anh sau đây chính xác nhất có thể
$ – $ institution; cilivizations.

0 bình luận về “Write $ 5 $ liking verbs, $ 5 $ disliking verbs. Giải thích nghĩa của từ vựng bằng Tiếng Anh sau đây chính xác nhất có thể $ – $ institution; ciliviza”

 1. 5 liking verbs:

  – Like

  – Love

  – Enjoy

  – Be interested in

  – Be fond of

  5 disliking verbs:

  – Hate

  – Dislike

  – Detest

  – Disgusted

  – Nauseate

  Nghĩa:

  – Institution : Tổ chức

  – Civilizations: Các nền văn minh

  Học tốt. Nocopy

  Trả lời
 2. – 5 liking V:

  like, love, enjoy, adore, fancy

  – 5 dislike V:

  dislike, don’t like, hate, detest, don’t mind

  institution(n): cơ quan, hội đồng, trụ sở, tổ chức

  civilizations(n): nền văn minh

  Trả lời

Viết một bình luận