Ý nghĩa của sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước đối với thanh niên, sinh viên trong vấn đề tu thân, lập nghiệp hiện nay? (lưu ý: mỗi nhóm liệt kê

Photo of author

By Ruby

Ý nghĩa của sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước đối với thanh niên, sinh viên trong vấn đề tu thân, lập nghiệp hiện nay? (lưu ý: mỗi nhóm liệt kê 5 ý nghĩa; đề yêu cầu chỉ ra ý nghĩa của sự kiện ngày 5-6-1911 chứ không đề cập đến tấm gương HCM đối với thanh niên, sinh viên)
Leave a Comment