`X, Y, Z` là `3` este đều mạch hở và không chứa nhóm chức khác (trong đó `X, Y` đều đơn chức, `Z` hai chức). Đun nóng `19,28` gam hỗn hợp `E` chứa `X,

Photo of author

By Eliza

`X, Y, Z` là `3` este đều mạch hở và không chứa nhóm chức khác (trong đó `X, Y` đều đơn chức, `Z` hai chức). Đun nóng `19,28` gam hỗn hợp `E` chứa `X, Y, Z` với dung dịch `NaOH` vừa đủ thu được hỗn hợp `F` chỉ chứa `2` muối có tỉ lệ số mol `1:1` và hỗn hợp `2` ancol đều no, có cùng số nguyên tử cacbon. Dẫn toàn bộ hỗn hợp `2` ancol này qua bình đựng `Na` dư, thấy khối lượng bình tăng `8,1` gam. Đốt cháy toàn bộ `F` thu được `CO_2`; `0,39` mol `H_2O` và `0,13` mol `Na_2CO_3`. Phần trăm khối lượng của `Y` trong `E` là:
A. 3,84%
B. 5,29%
C. 3,97%
D. 3,25%
– mk cảm ơn –
Leave a Comment