1 . Cửa hàng nhập chiếc ti vi với giá 10 500 000 đ. Để khuyến mãi khách hàng của hàng giảm giá 8 % . Em hãy tính giá tiền chiến ti vi sau khi giảm giá

Photo of author

By Ruby

1 . Cửa hàng nhập chiếc ti vi với giá 10 500 000 đ. Để khuyến mãi khách hàng của hàng giảm giá 8 % . Em hãy tính giá tiền chiến ti vi sau khi giảm giá.
Leave a Comment