1 Giai đoạn nào sau đây không phải giai đoạn chính trong hô hấp tế bào A Đường phân B Chu trình Crep C Chuỗi truyền electon hô hấp D Chu trình

Photo of author

By Eloise

1 Giai đoạn nào sau đây không phải giai đoạn chính trong hô hấp tế bào
A Đường phân B Chu trình Crep C Chuỗi truyền electon hô hấp D Chu trình Camin
2Kết thúc quá trình giảm phân I tế bào con thu được có bộ NST nào sau đây
3Trong quang hợp quá trình chuyển hóa quang năng thành hóa năng trong các liên kết ATP và NADH diễn ra ở giai đoạn nào

0 bình luận về “1 Giai đoạn nào sau đây không phải giai đoạn chính trong hô hấp tế bào A Đường phân B Chu trình Crep C Chuỗi truyền electon hô hấp D Chu trình”

 1. 1. C

  Hô hấp tế bào gồm 3 giai đoạn: đường phân, chu trình crep, chuỗi truyền electron.

  2. Kết thúc quá trình giảm phân I tế bào con thu được có bộ NST là n kép.

  3. Trong quang hợp quá trình chuyển hóa quang năng thành hóa năng trong các liên kết ATP và NADH diễn ra ở giai đoạn pha sáng.

   

 2. Câu 1: Giai đoạn nào sau đây không phải giai đoạn chính trong hô hấp tế bào

  A.Đường phân

  B.Chu trình Crep

  C.Chuỗi truyền electon hô hấp

  D.Chu trình Camin

  Câu 2: Kết thúc quá trình giảm phân I tế bào con thu được có bộ NST ở trạng thái kép

  Câu 3: Trong quang hợp quá trình chuyển hóa quang năng thành hóa năng trong các liên kết ATP và NADH diễn ra ở giai đoạn Pha sáng

   

Viết một bình luận