1 Giai đoạn nào sau đây không phải giai đoạn chính trong hô hấp tế bào A Đường phân B Chu trình Crep C Chuỗi truyền electon hô hấp D Chu trình

By Eloise

1 Giai đoạn nào sau đây không phải giai đoạn chính trong hô hấp tế bào
A Đường phân B Chu trình Crep C Chuỗi truyền electon hô hấp D Chu trình Camin
2Kết thúc quá trình giảm phân I tế bào con thu được có bộ NST nào sau đây
3Trong quang hợp quá trình chuyển hóa quang năng thành hóa năng trong các liên kết ATP và NADH diễn ra ở giai đoạn nào
Viết một bình luận