1 người đi từ A -> B và 1 người đi từ B -> A, 2 người gặp nhau khi người đi từ A đi được 1h30p , người đi từ B đi được 2h Một lần khác ,hai người cùng

Photo of author

By Mackenzie

1 người đi từ A -> B và 1 người đi từ B -> A, 2 người gặp nhau khi người đi từ A đi được 1h30p , người đi từ B đi được 2h
Một lần khác ,hai người cùng đi từ hai địa điểm như trên nhưng khởi hành cùng lúc chấm sau 1h15p họ còn cách nhau 10,5 km .
Tính vận tốc của mỗi người biết khoảng cách giữa hai địa điểm A và B là 38 km

0 bình luận về “1 người đi từ A -> B và 1 người đi từ B -> A, 2 người gặp nhau khi người đi từ A đi được 1h30p , người đi từ B đi được 2h Một lần khác ,hai người cùng”

 1. Gọi vận tốc của 1 người đi từ A là x (  km/h )

          Vận tốc của 1 người đi từ B là y ( km/h )

    Đk: x>0 ,y>0

  Ta có: 1,5x+2y= 38 (1)

  Quãng đường của người đi từ A trong 1h15′ là 5/4 x (km)

  Quãng đường của người đi từ B trong 1h15′ là 5/4 y(km)

  2 người cách nhau 10,5 km nên: 5/4x + 5/4y= 38 – 10,5 (2)

  Từ (1) và (2) có hpt

  1,5x + 2y=38

  5/4x + 5/4 y= 38 – 10,5

  => x= 10

       y=12 

  Vậy vận tốc người đi từ A là 12 km/h

          vận tốc người đi từ B là 10 km/h

   

 2. Gọi vận tốc của người đi từ A và người đi từ B lần lượt là $x$(km/h) và $y$(km/h).

  Khi đó, quãng đường người đi từ A và người đi từ B trong lần đầu lần lượt là $1,5x$(km) và $2y$(km).

  Khi đó, do tổng quãng đường là 38(km) nên

  $1,5x + 2y = 38$

  Quãng đường hai người đi đc sau $1h15′ = 1,25(h)$ lần lượt là $1,25x$(km) và $1,25y$(km).

  Do khi này hai người còn cách nhau 10,5(km) nên ta có

  $1,25x + 1,25y = 38 – 10,5$

  $<-> 1,25x + 1,25y = 27,5$

  Vậy ta có hệ

  $\begin{cases} 1,5x + 2y = 38\\ 1,25x + 1,25y = 27,5 \end{cases}$

  Suy ra $x = 12, y = 10$

  Vậy vận tốc người đi từ A là $12$(km/h) và vận tốc người đi từ B là $10$(km/h).

Viết một bình luận