24:x+26:x=5 (X_22):213=206 X x 145+X x 355=965 000

Photo of author

By Athena

24:x+26:x=5
(X_22):213=206
X x 145+X x 355=965 000

0 bình luận về “24:x+26:x=5 (X_22):213=206 X x 145+X x 355=965 000”

 1. Đáp án: câu 1: 24:x+26:x=5

  (26+24):x=5

  50:x=5

  x=50:5

  x=10

  câu 3 : X x 145 +X x 355 =965000

  X x(145+355)=965000

  500=965000

  X=965000:500

  X=1930

  còn câu thứ hai không hiểu câu hỏi

   

  Giải thích các bước giải:

   

 2. Đáp án:

   10

  43900

  1930

  Giải thích các bước giảỉ:

  24:x+26:x=5

  50:x=5

  x=50:5+10

  (x-22):213=206

  x-22=206*213

  x-22=43878

  x=43878+22

  x=43900

  X x 145+X x 355=965 000

  500*x=965000

  x=965000:500=1930

Viết một bình luận