A: Does she love him? B: Of course. If she___him, she____him today A. loves / marries B. loved / married C. doesn’t love / doesn’t ma

Photo of author

By Eliza

A: Does she love him?
B: Of course. If she___him, she____him today

A. loves / marries
B. loved / married
C. doesn’t love / doesn’t marry
D. didn’t love / didn’t marry

0 bình luận về “A: Does she love him? B: Of course. If she___him, she____him today A. loves / marries B. loved / married C. doesn’t love / doesn’t ma”

  1. => D

    => Câu điều kiện loại 2 ( không có thật ở hiện tại)

    A : Cô ấy có yêu anh ấy không? 

    B : Tất nhiên. Nếu cô ấy không yêu anh ấy,  thì giờ cô ấy đã không kết hôn với anh ấy. 

  2. câu hỏi là thì HTĐ nên câu trả lời cũng là câu điều kiện loại 2-không có thật ở hiện tại

    => d

Viết một bình luận