Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 36m28dm2=……………dm2 17m221dm2= …………..dm2 26kg 600g= ………..kg 45,3km=…….km………..m

Photo of author

By Savannah

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
36m28dm2=……………dm2
17m221dm2= …………..dm2
26kg 600g= ………..kg
45,3km=…….km………..m
Leave a Comment