a)Nếu chia một số cho 7 thì số dư có thể là những số nào? b)Hiện nay bố 36 tuổi và gấp 4 lần tuổi Việt.Hỏi 6 năm tước tuổi bố gấp mấy lần tuổi Việt

By Vivian

a)Nếu chia một số cho 7 thì số dư có thể là những số nào?
b)Hiện nay bố 36 tuổi và gấp 4 lần tuổi Việt.Hỏi 6 năm tước tuổi bố gấp mấy lần tuổi Việt ?

0 bình luận về “a)Nếu chia một số cho 7 thì số dư có thể là những số nào? b)Hiện nay bố 36 tuổi và gấp 4 lần tuổi Việt.Hỏi 6 năm tước tuổi bố gấp mấy lần tuổi Việt”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a, Nếu chia một số cho 7 thì số dư có thể là những số: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bởi vì số dư luôn luôn lớn hơn 0 và nhỏ hơn số chia (số 7).

  b, Tuổi của Việt hiện nay là:

      36 : 4 = 9 (tuổi)

      Tuổi của bố 6 năm trước là:

      36 – 6 = 30 (tuổi)

      Tuổi của Việt 6 năm trước là:

       9 – 6 = 3 (tuổi)

       6 năm trước tuổi bố gấp số lần tuổi Việt là:

       30 : 3 = 10 (lần)

       Đáp số: a, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

                    b, 10 lần

  Trả lời
 2. a)Nếu chia một số cho 7 thì số dư có thể là những số nào?

  ⇒ Dư: 1;2;3;4;5;6

  b)Hiện nay bố 36 tuổi và gấp 4 lần tuổi Việt.Hỏi 6 năm trước tuổi bố gấp mấy lần tuổi Việt ?

  .

  6 năm trước tuổi bố gấp số lần tuổi Việt là:

       `( 36 – 6 ) : ( 36 : 4 – 6 ) = 10` ( lần )

                    Đáp số: 10 lần

  Trả lời

Viết một bình luận