Ai giải hộ em với. Nếu có thể thì giải chi tiết cho em một tí nha. Cảm ơn ạ. Một tế bào sinh dục sơ khai của ruồi giấm (2n=8) tiến hành nguyên phân l

Photo of author

By Aubrey

Ai giải hộ em với. Nếu có thể thì giải chi tiết cho em một tí nha. Cảm ơn ạ.
Một tế bào sinh dục sơ khai của ruồi giấm (2n=8) tiến hành nguyên phân liên tiếp một số lần tạo ra số tế bào mới ở thế hệ cuối cùng có 512 NST ở trạng thái chưa nhân đôi.
1. Hãy xác định số đợt phân bào của tế bào sinh dục sơ khai nói trên.
2. Các tế bào mới được tạo thành nói trên đều trở thành nói trên đều trở thành tế bào sinh trứng.
A). khi tế bào sinh trứng giảm phân thì lấy nguyên liệu từ môi trường nội bào tạo ra bao nhiêu nhiễm sắc thể đơn?
B). quá trình giảm phân trên tạo ra được bao nhiêu trứng và tổng số NST trong các tế bào trứng là bao nhiêu?
C). Biết hiệu suất thụ tinh của trứng là 25% và muối trứng thụ tinh cần một triệu tinh trùng tham gia?
D). Xác định số tinh trùng tham gia thụ tinh cho 25% số trứng nói trên?
Leave a Comment