Bài 1 :sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn a)3/2 ; 2 ; 5/4 ; 9/4 ; 2,2 b)80/103 ; 8/10 ;

Photo of author

By Margaret

Bài 1 :sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn
a)3/2 ; 2 ; 5/4 ; 9/4 ; 2,2
b)80/103 ; 8/10 ; 9/10 ; 90/99 ; 0,95
Bài 2 : Tìm số thập phân X có 1 chữ số ở phần thập phân sao cho: 8 { "@context": "https://schema.org", "@type": "QAPage", "mainEntity": { "@type": "Question", "name": " Bài 1 :sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn a)3/2 ; 2 ; 5/4 ; 9/4 ; 2,2 b)80/103 ; 8/10 ;", "text": "Bài 1 :sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn a)3/2 ; 2 ; 5/4 ; 9/4 ; 2,2 b)80/103 ; 8/10 ; 9/10 ; 90/99 ; 0,95 Bài 2 : Tìm số thập phân X có 1 chữ số ở phần thập phân sao cho: 8
Leave a Comment