Bài 16: Phân tích các đa thức thành nhân tử : a) x2 + 5x – 6 b) x2 + 10x + 21 c) x2 + x – 6 d) x2 + 4x + 3 e) 2×2

By Hadley

Bài 16: Phân tích các đa thức thành nhân tử :
a) x2 + 5x – 6 b) x2 + 10x + 21
c) x2 + x – 6 d) x2 + 4x + 3
e) 2×2 + 3x – 5 f) g)
Viết một bình luận