Bài 16: Phân tích các đa thức thành nhân tử : a) x2 + 5x – 6 b) x2 + 10x + 21 c) x2 + x – 6 d) x2 + 4x + 3 e) 2×2

Photo of author

By Hadley

Bài 16: Phân tích các đa thức thành nhân tử :
a) x2 + 5x – 6 b) x2 + 10x + 21
c) x2 + x – 6 d) x2 + 4x + 3
e) 2×2 + 3x – 5 f) g)

0 bình luận về “Bài 16: Phân tích các đa thức thành nhân tử : a) x2 + 5x – 6 b) x2 + 10x + 21 c) x2 + x – 6 d) x2 + 4x + 3 e) 2×2”

 1. `a)x^2+5x-6`

  `=x^2-6x+x-6`

  `=(x^2-6x)+(x-6)`

  `=x(x-6)+(x-6)`

  `=(x+1)(x-6)`

  `b)x^2+10x+21`

  `=x^2+7x+3x+21`

  `=(x^2+7x)+(3x+21)`

  `=x(x+7)+3(x+7)`

  `=(x+3)(x+7)`

  `c)x^2+x-6`

  `=x^2+3x-2x-6`

  `=(x^2+3x)-(2x+6)`

  `=x(x+3)-2(x+3)`

  `=(x-2)(x+3)`

  `d)x^2+4x+3`

  `=x^2+3x+x+3`

  `=(x^2+3x)+(x+3)`

  `=x(x+3)+(x+3)`

  `=(x+1)(x+3)`

  `e)2x^2+3x-5`

  `=2x^2-2x+5x-5`

  `=(2x^2-2x)+(5x-5)`

  `=2x(x-1)+5(x-1)`

  `=(2x+5)(x-1)`

 2. Đáp án:

  `a) x^2+5x-6`

  `=x^2-x+6x-6`

  `=x(x-1)+6(x-1)`

  `b) x^2+10x+21`

  `=x^2+10x+25-4`

  `=(x+5)^2-2^2`

  `=(x+5-2)(x+5+2)`

  `=(x+3)(x+7)`

  `c) x^2+x-6`

  `=x^2-2x+3x-6`

  `=x(x-2)+3(x-2)`

  `=(x-2)(x+3)`

  `d) x^2+4x+3`

  `=x^2+4x+4-1`

  `=(x+2)^2-1^2`

  `=(x+2-1)(x+2+1)`

  `=(x-1)(x+3)`

  `e) 2x^2+3x-5`

  `=2x^2-2x+5x-5`

  `=2x(x-1)+5(x-1)`

  `=(x-1)(2x+5)`

   

Viết một bình luận