Bài 3: Đốt cháy hoàn toàn 3,6 g ankan X thu được 5,6 l khí CO2 (đktc). Tìm CTPT ankan X.

Photo of author

By Ivy

Bài 3: Đốt cháy hoàn toàn 3,6 g ankan X thu được 5,6 l khí CO2 (đktc). Tìm CTPT ankan X.
Leave a Comment