Giúp mình với mình đang kiểm tra 45 phút hoá Mình cần gấp Cho 6,72 lít X (Metan, etilen, axetilen) qua dung dịch Brom dư thấy thoát ra 2,24 lít Y (đkt

Photo of author

By Julia

Giúp mình với mình đang kiểm tra 45 phút hoá
Mình cần gấp
Cho 6,72 lít X (Metan, etilen, axetilen) qua dung dịch Brom dư thấy thoát ra 2,24 lít Y (đktc). Dẫn 6,72 lít X qua AgNO3/NH3 dư thu 24g kết tủa
a) Viết PT
b) % m các chất trong X
Leave a Comment