Bài 6: Cho 0,56g hỗn hợp A gồm Mg và Cu tác dụng với dung dịch HCl 2M . Sau phản ứng thu được 224ml khí H2 (đktc). a. Tính thành phần % của từng kim

By Ximena

Bài 6: Cho 0,56g hỗn hợp A gồm Mg và Cu tác dụng với dung dịch HCl 2M . Sau phản ứng thu được 224ml khí H2 (đktc). a. Tính thành phần % của từng kim loại trong hỗn hợp ban đầu. b. Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng.

0 bình luận về “Bài 6: Cho 0,56g hỗn hợp A gồm Mg và Cu tác dụng với dung dịch HCl 2M . Sau phản ứng thu được 224ml khí H2 (đktc). a. Tính thành phần % của từng kim”

 1. Đáp án:

   a) %mMg=42,86% -> %mCu=57,14%

  b) V HCl=0,01 lít

  Giải thích các bước giải:

   Chỉ có Mg phản ứng với HCl

  Mg + 2HCl —> MgCl2 + H2

  Ta có: nH2=0,224/22,4=0,01 mol=nMg

  -> mMg=0,01.24=0,24 gam -> %mMg=0,24/0,56=42,86% -> %mCu=57,14%

  Ta có :nHCl=2nH2=0,02 mol -> V HCl=0,02/2=0,01 lít

  Trả lời

Viết một bình luận