Bài tập 1: Cho 16,2g ZnO tác dụng với 0,3 mol HCl sau khi kết thúc phản ứng thu được muối kẽm Clorua(ZnCl2) và H2O. a) Viết và cân bằng PTPƯ? b)Cho bi

Photo of author

By Melody

Bài tập 1: Cho 16,2g ZnO tác dụng với 0,3 mol HCl sau khi kết thúc phản ứng thu được muối kẽm Clorua(ZnCl2) và H2O. a) Viết và cân bằng PTPƯ?
b)Cho biết sau khi kết thúc phản ứng thì chất nào còn dư và nếu dư thì dư với khối lượng bao nhiêu gam?.
Bài tập 2: Có 2 lọ hóa chất đựng riêng biệt: Al2O3, MgO bị mất nhãn. Nêu phương pháp hóa học để nhận biết từng chất. Viết PTHH( nếu có)?
Leave a Comment