Biết tỉ số phần trăm của a và b là 80% vậy tỉ số phần trăm của b và a là bao nhiêu phần trăm ????

By Hailey

Biết tỉ số phần trăm của a và b là 80% vậy tỉ số phần trăm của b và a là bao nhiêu phần trăm ????

0 bình luận về “Biết tỉ số phần trăm của a và b là 80% vậy tỉ số phần trăm của b và a là bao nhiêu phần trăm ????”

 1.                 Bài giải:

  Tỉ số phần trăm giữa a và b là: `a÷b=80%` nên `a=80%×b`

  Tỉ số phần trăm giữa b và a là:

              `b÷a=b÷(80%×b)=125%`

                   Đáp số: `125%`

  Trả lời
 2. => $\frac{100a}{b}$ = 80

  => 100a=80b

  => $\frac{a}{b}$ = $\frac{4}{5}$ 

  => $\frac{100b}{a}$ = 100 x $\frac{b}{a}$ = 100 x $\frac{5}{4}$ (%) = 125%

  => Tỉ số phần trăm giữa b và a là 125%

   

  Trả lời

Viết một bình luận