Cho biết những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa? Tác động của nó?

By Eden

Cho biết những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa? Tác động của nó?

0 bình luận về “Cho biết những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa? Tác động của nó?”

  1. Toàn cầu hoá đang là xu hướng tất yếu và ngày càng được mở rộng. Tính tất yếu của toàn cầu hoá trước hết được biểu hiện ở tính tất yếu kinh tế. Toàn cầu hoá kinh tế là khía cạnh quan trọng nhất của toàn cầu hoá

    nó đang tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực chính trị.

    Trả lời
  2. Toàn cầu hoá đang là xu hướng tất yếu và ngày càng được mở rộng. Tính tất yếu của toàn cầu hoá trước hết được biểu hiện ở tính tất yếu kinh tế. Toàn cầu hoá kinh tế là khía cạnh quan trọng nhất của toàn cầu hoá; nó đang tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực chính trị. Đến lượt mình, những thay đổi về chính trị lại có tác động trở lại đối với kinh tế. Song, cái cần quan tâm và nhấn mạnh lại chính là sự tác động của kinh tế và những thay đổi chính trị đối với văn hoá trong bối cảnh toàn cầu hoá.

    Trả lời

Viết một bình luận