bố mua 1 gói bánh có 22 cái bánh bố cho em 1/2 số bánh bố cho anh 1/4 số bánh bố cho chị 1/6 số bánh hỏi mỗi người có bao nhiêu cái bánh

By Skylar

bố mua 1 gói bánh có 22 cái bánh
bố cho em 1/2 số bánh
bố cho anh 1/4 số bánh
bố cho chị 1/6 số bánh
hỏi mỗi người có bao nhiêu cái bánh




Viết một bình luận