C1: Để trung hòa 0,2 mol Ba(OH)2 thì cần dùng bao nhiêu mol HCl? C2: Nhiệt phân hoàn toàn 0,4 mol Fe(OH)3 thì tạo ra bao nhiêu mol Fe2O3

By Melanie

C1: Để trung hòa 0,2 mol Ba(OH)2 thì cần dùng bao nhiêu mol HCl?
C2: Nhiệt phân hoàn toàn 0,4 mol Fe(OH)3 thì tạo ra bao nhiêu mol Fe2O3

0 bình luận về “C1: Để trung hòa 0,2 mol Ba(OH)2 thì cần dùng bao nhiêu mol HCl? C2: Nhiệt phân hoàn toàn 0,4 mol Fe(OH)3 thì tạo ra bao nhiêu mol Fe2O3”

 1. Đáp án:

   C1: 0,4 mol

  C2: 0,2 mol

  Giải thích các bước giải:

   C1

  Ba(OH)2+2HCl->BaCl2+2H2O

  0,2            0,4

  =>nHCl=0,4 mol

  C2

  2Fe(OH)3->Fe2O3+3H2O

  0,4                0,2

  Trả lời

Viết một bình luận