câu 1: a, rút gọn biểu thức sau: p= x+2/x-2-4x^2-x^2-4+2-x/2+x b, tìm giá trị của a để đa thức f(x)= 2x^3-3x^2+x-a chia hết cho đa thức g(x)= x+2

By aihong

câu 1:
a, rút gọn biểu thức sau:
p= x+2/x-2-4x^2-x^2-4+2-x/2+x
b, tìm giá trị của a để đa thức f(x)= 2x^3-3x^2+x-a chia hết cho đa thức g(x)= x+2

0 bình luận về “câu 1: a, rút gọn biểu thức sau: p= x+2/x-2-4x^2-x^2-4+2-x/2+x b, tìm giá trị của a để đa thức f(x)= 2x^3-3x^2+x-a chia hết cho đa thức g(x)= x+2”

 1. Đáp án:

   b) a=-26

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)P = \dfrac{{x + 2}}{{x – 2}} – \dfrac{{4{x^2}}}{{{x^2} – 4}} + \dfrac{{2 – x}}{{2 + x}}\\
   = \dfrac{{{{\left( {x + 2} \right)}^2} – 4{x^2} + \left( {2 – x} \right)\left( {x – 2} \right)}}{{\left( {x – 2} \right)\left( {x + 2} \right)}}\\
   = \dfrac{{{x^2} + 4x + 4 – 4{x^2} – {x^2} + 4x – 4}}{{\left( {x – 2} \right)\left( {x + 2} \right)}}\\
   = \dfrac{{8x – 4{x^2}}}{{\left( {x – 2} \right)\left( {x + 2} \right)}}\\
   =  – \dfrac{{4x\left( {x – 2} \right)}}{{\left( {x – 2} \right)\left( {x + 2} \right)}} =  – \dfrac{{4x}}{{x + 2}}\\
  b)Do:f(x) = 2{x^3} – 3{x^2} + x – a \vdots g\left( x \right) = x + 2
  \end{array}\)

  ⇔ x=-2 là nghiệm của f(x)=0

  Thay x=-2 vào f(x)=0

  \(\begin{array}{l}
  2{\left( { – 2} \right)^3} – 3{\left( { – 2} \right)^2} – 2 – a = 0\\
   \to a =  – 26
  \end{array}\)

  ( câu a t sửa lại đề của b r nhé, đề như yêu cầu của b k rút gọn được đâu) 

  Trả lời

Viết một bình luận