Quangcuong giúp em với Cho một lá kẽm có khối lượng 25 gam vào dung dịch CuSO4. Sau khi phản ứng kết thúc, người ta lấy lá kẽm ra khỏi dung dịch, rửa

By Kennedy

Quangcuong giúp em với
Cho một lá kẽm có khối lượng 25 gam vào dung dịch CuSO4. Sau khi phản ứng kết thúc, người ta lấy lá kẽm ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô, cân được 24,96 gam.
a. Viết phương trình hóa học.
b. Tính khối lượng kẽm đã phản ứng.
c. Tính khối lượng CuSO4 có trong dung dịch.
( HD: Dạng bài toán cho kim loại mạnh đẩy kim loại yếu ra khỏi dung dịch muối của chúng :
+ Nếu đề bài cho khối lượng thanh kim loại tăng:
m kim loại giải phóng – m kim loại tan = m kim loại tăng
+ Nếu đề bài cho khối lượng thanh kim loại giảm:
m kim loại tan – m kim loại giải phóng = m kim loại giảm)

0 bình luận về “Quangcuong giúp em với Cho một lá kẽm có khối lượng 25 gam vào dung dịch CuSO4. Sau khi phản ứng kết thúc, người ta lấy lá kẽm ra khỏi dung dịch, rửa”

Viết một bình luận