Câu 1: a) Tính S = 1-2-3+4+5-6-7+8+ … +2001-2002-2003+2004+2005 b) Tìm số nguyên dương x sao cho 5x+13 là bội của 2x+1

Photo of author

By Melody

Câu 1:
a) Tính S = 1-2-3+4+5-6-7+8+ … +2001-2002-2003+2004+2005
b) Tìm số nguyên dương x sao cho 5x+13 là bội của 2x+1
Leave a Comment