Câu 1: Kim loại màu là gì? Cho ví dụ Câu 2: Tại sao cần truyền và biến đổi chuyển động (chi tiết nha)? HELP ME

By Eva

Câu 1: Kim loại màu là gì? Cho ví dụ
Câu 2: Tại sao cần truyền và biến đổi chuyển động (chi tiết nha)?
HELP ME
Viết một bình luận