Câu 1: trình bày cấu trúc của NST của ADN Cau 2: Nêu cơ chế xác định giới tính ở người Mình đang cần gấp

Photo of author

By Autumn

Câu 1: trình bày cấu trúc của NST của ADN
Cau 2: Nêu cơ chế xác định giới tính ở người
Mình đang cần gấp
Leave a Comment