Chỗ hàm số :y bằng (5m+10)x bình .Tìm m để hàm số đồng biến khi x lớn hơn 0 Giúp với ai????

Photo of author

By Allison

Chỗ hàm số :y bằng (5m+10)x bình .Tìm m để hàm số đồng biến khi x lớn hơn 0
Giúp với ai????
Leave a Comment