Câu 10: Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 12dm, chiều rộng 8dm. Chiều cao bằng trung bình cộng của chiều dài và chiều rộng. Tính thể tíc

Photo of author

By Josephine

Câu 10: Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 12dm, chiều rộng 8dm. Chiều cao bằng trung bình cộng của chiều dài và chiều rộng. Tính thể tích của bể nước.
Leave a Comment