Câu 6. Một sân hình chữ nhật có chiều dài bằng 3/2 chiều rộng. Nếu mở rộng sân theo chiều dài 2 m và theo chiều rộng 2 m thì diện tích sân tăng thêm 6

By Skylar

Câu 6. Một sân hình chữ nhật có chiều dài bằng 3/2
chiều rộng. Nếu mở
rộng sân theo chiều dài 2 m và theo chiều rộng 2 m thì diện tích sân tăng
thêm 64 m2. Tính diện tích của sân lúc đầu.
Viết một bình luận