Câu 8: Một hình lập phương cò diện tích xung quanh là 36dm^2. Tính diện tích toàn phần của hình lập phương đó.

By Ayla

Câu 8: Một hình lập phương cò diện tích xung quanh là 36dm^2. Tính diện tích toàn phần của hình lập phương đó.

0 bình luận về “Câu 8: Một hình lập phương cò diện tích xung quanh là 36dm^2. Tính diện tích toàn phần của hình lập phương đó.”

 1. $\text{Đáp án:}$
                  $\text{bài giải}$ 

    $\text{diện tích một mặt hình lập phương đó dài là}$
                 $\text{36÷4=9(dm²)}$

  $\text{cạnh hình lập phương là 3 vì 3×3=9}$

  $\text{diện tích toàn phần hình lập phương đó là}$
         $\text{(3×3)×6=54(dm²)}$
                      $\text{đ/s 54 dm²}$
    $\text{chúc bn học tốt nha}$ ^^     

   

  Trả lời
 2. Đáp án:

  Diện tích một mặt của hình lập phương đó là:

             36:4=9(dm2)

  Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

             9×6=54(dm²)

                      Đáp số:54 dm²

   

  Trả lời

Viết một bình luận