Cau1: trình bày cấu trúc của NST của ADN Câu 2: Nêu cơ chế xác định với tính ở người Câu 3: Nêu bản chất của mối quan hệ giữa gen và ARN Câu 4: cho n

Photo of author

By Adeline

Cau1: trình bày cấu trúc của NST của ADN
Câu 2: Nêu cơ chế xác định với tính ở người
Câu 3: Nêu bản chất của mối quan hệ giữa gen và ARN
Câu 4: cho ngô thân cao lai với ngô thân thấp thu được F1 là thân cao cho F1 lai với F1 vẽ sơ đồ lai
Các bạn ơi giúp mình với mai mình thi rồi!
Leave a Comment