Cho 100ml dung dịch HCl 1M vào 200ml dung dịch KOH nồng độ x mol/l, sau phản ứng thu được dung dịch chỉ chứa 1 chất tan duy nhất. Tính giá trị x

By aikhanh

Cho 100ml dung dịch HCl 1M vào 200ml dung dịch KOH nồng độ x mol/l, sau phản ứng thu được dung dịch chỉ chứa 1 chất tan duy nhất. Tính giá trị x

0 bình luận về “Cho 100ml dung dịch HCl 1M vào 200ml dung dịch KOH nồng độ x mol/l, sau phản ứng thu được dung dịch chỉ chứa 1 chất tan duy nhất. Tính giá trị x”

 1. Đáp án x = 0,5 ( mol/lít)

   

  Giải thích các bước giải:

   đổi 100ml = 0,1 (lít); 200ml = 0,2 (lít)

  nHCl = 0,1.1=0,1(mol)

  pt : HCl + KOH → KCl + H2O

          0,1      0,1                      (mol)

  CM KOH = 0,1 : 0,2 = 0,5 (M)

  Trả lời
 2. Đáp án:

   0,5 ( mol/lít)

  Giải thích các bước giải:

   đổi 100ml = 0,1 (lít); 200ml = 0,2 (lít)

  nHCl = 0,1.1=0,1(mol)

  pt : HCl + KOH → KCl + H2O

          0,1      0,1                      (mol)

  CM KOH = 0,1 : 0,2 = 0,5 (M)

   

  Trả lời

Viết một bình luận