Cho 13,2 gam hỗn hợp Zn Fe Al tác dụng vừa đủ m gam dung dịch hcl 10% , cô cạn dung dịch sau phản ứng thu đc 28,84g muối khan. Giá trị m là?

Photo of author

By Audrey

Cho 13,2 gam hỗn hợp Zn Fe Al tác dụng vừa đủ m gam dung dịch hcl 10% , cô cạn dung dịch sau phản ứng thu đc 28,84g muối khan. Giá trị m là?
Leave a Comment