cho 14,4g hỗn hợp X gồm RO và RCO3 ( R là kim loại hóa trị II )tác dụng với H2SO4 dư thu được 2,24l CO2 và dung dịch chứa 30g muối. xác định kim loại

Photo of author

By aikhanh

cho 14,4g hỗn hợp X gồm RO và RCO3 ( R là kim loại hóa trị II )tác dụng với H2SO4 dư thu được 2,24l CO2 và dung dịch chứa 30g muối. xác định kim loại R và thành phần % mỗi chất trong X

0 bình luận về “cho 14,4g hỗn hợp X gồm RO và RCO3 ( R là kim loại hóa trị II )tác dụng với H2SO4 dư thu được 2,24l CO2 và dung dịch chứa 30g muối. xác định kim loại”

 1. Đáp án:

  Mg

  Giải thích các bước giải:

  \[\begin{array}{l}
  RO + {H_2}{SO_4} \to RS{O_4} + {H_2}O\;(1)\\
  RC{O_3} + {H_2}S{O_4} \to RS{O_4} + C{O_2} + {H_2}O\;(2)\\
  {n_{C{O_2}}} = \dfrac{{2,24}}{{22,4}} = 0,1\;{\rm{mol}}\\
   \Rightarrow {n_{RC{O_3}}} = {n_{RS{O_{4\;(2)}}}} = {n_{C{O_2}}} = 0,1\;{\rm{mol }}\\
   \Rightarrow {m_{RS{O_4}\;(2)}} = 0,1\left( {R + 96} \right) = 0,1R + 9,6\;{\rm{gam}}\\
   \Rightarrow {\rm{ }}{{\rm{m}}_{RS{O_4}\;(1)}} = 30 – 0,1R – 9,6 = 20,4 – 0,1R\;{\rm{gam}}\\
   \Rightarrow {n_{RS{O_4}\;(1)}} = \dfrac{{20,4 – 0,1R}}{{R + 96}}\;{\rm{mol  =  }}{{\rm{n}}_{RO}}\\
  {m_{{\rm{hh}}}} = {m_{RO}} + {m_{RC{O_3}}} \Rightarrow \left( {R + 16} \right) \cdot \dfrac{{20,4 – 0,1R}}{{R + 96}} + 0,1\left( {R + 60} \right) = 14,4\\
   \Leftrightarrow M = 24\;{\rm{g/mol }} \to {\rm{R:}}\;{\rm{Mg}}
  \end{array}\]

Viết một bình luận