cho 24,3 gam hỗn hợp A gồm Mg, Zn vào dd HNO3 dư thấy thoát ra 4,48 lít khí không màu hóa nâu trong không khí (đktc). Cho dd thu được vào dd NaOH dư

Photo of author

By Faith

cho 24,3 gam hỗn hợp A gồm Mg, Zn vào dd HNO3 dư thấy thoát ra 4,48 lít khí không màu hóa nâu trong không khí (đktc). Cho dd thu được vào dd NaOH dư thấy thoát ra 1,12 lít khí (đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng của Mg trong A gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 10%
B. 20%
C. 30%
D. 40%

0 bình luận về “cho 24,3 gam hỗn hợp A gồm Mg, Zn vào dd HNO3 dư thấy thoát ra 4,48 lít khí không màu hóa nâu trong không khí (đktc). Cho dd thu được vào dd NaOH dư”

 1. Đáp án:

   B

  Giải thích các bước giải:

   ta có

  khi cho dd vào NaOH thu được khí

  => trong dd có NH4NO3

  \[N{H_4}N{O_3} + NaOH \to NaN{O_3} + N{H_3} + {H_2}O\]

  nNH3=1,12/22,4=0,05 mol

  =>nNH4NO3=0,05 mol

  nNO=4,48/22,4=0,2 mol

  gọi a là số mol Mg b là số mol Zn 

  ta có

  2a+2b=0,2×3+0,05×8

  24a+65b=24,3

  =>a=0,2 b=0,3

  %mMg=0,2×24/24,3×100%=19,75%

Viết một bình luận