cho 24,3 gam hỗn hợp A gồm Mg, Zn vào dd HNO3 dư thấy thoát ra 4,48 lít khí không màu hóa nâu trong không khí (đktc). Cho dd thu được vào dd NaOH dư

Photo of author

By Faith

cho 24,3 gam hỗn hợp A gồm Mg, Zn vào dd HNO3 dư thấy thoát ra 4,48 lít khí không màu hóa nâu trong không khí (đktc). Cho dd thu được vào dd NaOH dư thấy thoát ra 1,12 lít khí (đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng của Mg trong A gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 10%
B. 20%
C. 30%
D. 40%
Leave a Comment