Cho 3,6 gam một oxit kim loại M có hoá trị II tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dịch H2 SO4 9,8%. Kim loại M là A: Mg B: Zn C: Ca D: Ba

Photo of author

By Amaya

Cho 3,6 gam một oxit kim loại M có hoá trị II tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dịch H2 SO4 9,8%. Kim loại M là
A:
Mg
B:
Zn
C:
Ca
D:
Ba
Leave a Comment