Cho 5,4 gam nhôm vào cốc đựng dung dịch H2SO4 loãng có chứa 49 gam H2SO4 thu được sản phẩm là Al2(SO4)3 và khí hidro ( đktc) a) Chất nào còn dư sau ph

Photo of author

By Clara

Cho 5,4 gam nhôm vào cốc đựng dung dịch H2SO4 loãng có chứa 49 gam H2SO4 thu
được sản phẩm là Al2(SO4)3 và khí hidro ( đktc)
a) Chất nào còn dư sau phản ứng ? Dư bao nhiêu gam ?
b) Tính thể tích khí H2 ?
c) Tính khối lượng Al2(SO4)3 ?

0 bình luận về “Cho 5,4 gam nhôm vào cốc đựng dung dịch H2SO4 loãng có chứa 49 gam H2SO4 thu được sản phẩm là Al2(SO4)3 và khí hidro ( đktc) a) Chất nào còn dư sau ph”

 1. a) $n_{Al} = 5,4/27=0,2mol$

  $n_{H2SO4} = 49/98=0,5 mod$

  PTHH :         2Al   +    3H2SO4  →  Al2(SO4)3   +   3H2 

  Ban đầu :    0,2             0,5                   0               0                          mol

  Pứ :           0,2            3/10              0,1         3/10                        mol

  Sau pứ :     0                  0,2          $0,1$        3/10                      mol

  Sau pứ thì H2SO4 dư : $0,2mol$ và Al hết .

  b) $V_{H2} = 22,4 . 3/10 =  26,7( l )$

  c) $m_{Al2(SO4)3} = 342 . 0,1 = 34,2 (g) $

  Chúc bạn học tốt !!

 2. 2Al +3 H2SO4 => Al2(SO4)3 + 3H2

  0,2 mol

  nAl=5,4/27=0,2 mol

  nH2SO4=49/98=0,5 mol

  Ta thấy 0,2/2<0,5/3=> chất H2SO4 còn dư sau pư

  nH2SO4 pư=0,3 mol=>mH2SO4 dư=(0,5-0,3).98=19,6 g

  b)nH2=0,2.3/2=0,3=>V=0,3.22,4=6,72l

  c)nAl2(SO4)3=0,1 mol=>m=0,1.342=34,2g

Viết một bình luận