Cho 5,6g Fe tác dụng hết với 500ml dd HCl a) Tính thể tích khí H2 ( đktc) b) Tính nồng độ mol/l dd HCl cần dùng

Photo of author

By Aubrey

Cho 5,6g Fe tác dụng hết với 500ml dd HCl
a) Tính thể tích khí H2 ( đktc)
b) Tính nồng độ mol/l dd HCl cần dùng
Leave a Comment