cho 9,90 g hỗn hợp x gồm al fe cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng thì thu được 3,584 lít khí NO ở điều kiện tiêu chuẩn tính tổng khối lượng muối tạo

Photo of author

By Claire

cho 9,90 g hỗn hợp x gồm al fe cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng thì thu được 3,584 lít khí NO ở điều kiện tiêu chuẩn tính tổng khối lượng muối tạo thành

0 bình luận về “cho 9,90 g hỗn hợp x gồm al fe cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng thì thu được 3,584 lít khí NO ở điều kiện tiêu chuẩn tính tổng khối lượng muối tạo”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Giả sử $NO$ là sản phẩm khử duy nhất :

  $n_{NO} = \dfrac{3,584}{22,4} = 0,16(mol)$

  Gọi hỗn hợp kim loại là $R$ có hóa trị $n$

  $R^0 → R^{n+} + ne$

  $N^{5+} + 3e → N^{2+}$
  Bảo toàn electron :

  $n.n_R = 3n_{NO}$

  $⇒ n_R = \dfrac{0,16.3}{n} = \dfrac{0,48}{n}(mol)$

  BTNT với R : 

  $n_{R(NO_3)_n} = n_R = \dfrac{0,48}{n}$

  $⇒ n_{NO_3^-} = n.n_R = n.\dfrac{0,48}{n} = 0,48(mol)$

  Ta có :

  $m_{muối} = m_{kim\ loại} + m_{NO_3^-} = 9,9 + 0,48.62 = 39,66(gam)$

   

Viết một bình luận