cho 9,90 g hỗn hợp x gồm al fe cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng thì thu được 3,584 lít khí NO ở điều kiện tiêu chuẩn tính tổng khối lượng muối tạo

By Claire

cho 9,90 g hỗn hợp x gồm al fe cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng thì thu được 3,584 lít khí NO ở điều kiện tiêu chuẩn tính tổng khối lượng muối tạo thành
Viết một bình luận