Cho A = [a;a+2] và B = [b;b+1]. Các số a,b cần thỏa mãn điều kiện gì để A giao B khác rỗng

Photo of author

By Liliana

Cho A = [a;a+2] và B = [b;b+1]. Các số a,b cần thỏa mãn điều kiện gì để A giao B khác rỗng
Leave a Comment