Cho $a;b;c \geq 0$ thỏa mãn $a+b+c=1$ Tìm GTNN của biểu thức: $P=\dfrac{1}{1+6a^2}+\dfrac{1}{1+6b^2}+\dfrac{1}{1+6c^2}$

By Alice

Cho $a;b;c \geq 0$ thỏa mãn $a+b+c=1$
Tìm GTNN của biểu thức: $P=\dfrac{1}{1+6a^2}+\dfrac{1}{1+6b^2}+\dfrac{1}{1+6c^2}$

0 bình luận về “Cho $a;b;c \geq 0$ thỏa mãn $a+b+c=1$ Tìm GTNN của biểu thức: $P=\dfrac{1}{1+6a^2}+\dfrac{1}{1+6b^2}+\dfrac{1}{1+6c^2}$”

 1. Đáp án:

  `P_{\text{Min}}=9/5` 

  Giải thích các bước giải:

  Không mất tính tổng quát, ta có thể giả sử `a>=b>=c`

  `+)` Nếu `c>=1/12` thì `a>=b>=1/12`

  `=>\frac{3(12c – 1)(3c – 1)^2}{25(1+6c^2)}>=0`

  `<=>\frac{1}{1+6c^2}+\frac{36c-27}{25}>=0`

  `<=>\frac{1}{1+6c^2}>=\frac{-36c+27}{25}`

  Tương tự, ta có:

  `\frac{1}{1+6a^2}>=\frac{-36a+27}{25}`

  `\frac{1}{1+6b^2}>=\frac{-36b+27}{25}`

  Cộng vế theo vế các bất đẳng thức trên ta được 

  `P=\frac{1}{1+6a^2}+\frac{1}{1+6b^2}+\frac{1}{1+6c^2}>=\frac{-36a+27}{25}+\frac{-36b+27}{25}+\frac{-36c+27}{25}`

  `=\frac{-36(a+b+c)+81}{25}=9/5`

  `+)` Nếu `1/12>c>=0`

  Ta có:

  `\frac{1}{6b^2+1}-\frac{-24b+22}{25}=\frac{3(2b-1)^2(12b+1)}{25(6b^2+1)}>= 0`

  `=>\frac{1}{6b^2+1}>=\frac{-24b+22}{25}` `(1)`

  Tương tự, ta có:

  `\frac{1}{6b^2+1}>=\frac{-24a+22}{25}` `(2)`

  Từ `(1)` và `(2)`

  `=>\frac{1}{1+6a^2}+\frac{1}{1+6b^2}>=\frac{-24(a+b)+44}{25}` `(3)`

  Lại có:

  `\frac{-24(1-c)+44}{25}+\frac{1}{6c^2+1}-\frac{9}{5}=\frac{30c(24c^2-25c+4)}{125(6c^2+1)}>=0`

  `=>\frac{-24(1-c)+44}{25}+\frac{1}{6c^2+1}>=\frac{9}{5}` `(4)`

  Từ `(3)` và `(4)`

  `=>P=\frac{1}{1+6a^2}+\frac{1}{1+6b^2}+\frac{1}{1+6c^2}>=\frac{-24(a+b)+44}{25}>=\frac{-24(1-c)+44}{25}+\frac{1}{6c^2+1}>=\frac{9}{5}` 

  `=>` Với mọi trường hợp thì GTNN của `P` là `9/5`

  Đẳng thức xảy ra khi `a=b=c=1/3` hoặc `a=b=1/2` `;` `c=0` và các hoán vị

  Trả lời

Viết một bình luận