Cho a là một điểm thuộc đường thẳng Xy. Trên tia ay lấy hai điểm p và q sao cho ap =3cm Aq=8cm. Trên tia ax lấy điểm k sao cho AK =4cm

Photo of author

By Maya

Cho a là một điểm thuộc đường thẳng Xy. Trên tia ay lấy hai điểm p và q sao cho ap =3cm Aq=8cm. Trên tia ax lấy điểm k sao cho AK =4cm

0 bình luận về “Cho a là một điểm thuộc đường thẳng Xy. Trên tia ay lấy hai điểm p và q sao cho ap =3cm Aq=8cm. Trên tia ax lấy điểm k sao cho AK =4cm”

 1.  

  Giải thích các bước giải:

    a) Trên đường thẳng xy, vì AP=3cm, AQ=8cm => AP<AQ (3<8) nên điểm P nằm giữa hai điểm A và Q. 

    b) Theo phần a, vì điểm P nằm giữa hai điểm A và Q nên AP+PQ=AQ

         Thay AP=3cm, AQ=8cm, ta có: 

              3+PQ=8

                   PQ= 8-3

                    PQ= 5 (cm)

        Vậy PQ= 5cm

  c) Vì I là trung điểm của đoạn thẳng AQ nên AI = IQ = AQ/2= 8/2= 4cm 

      => AK=AI (=4cm) 

       => A là trung điểm của đoạn thẳng KI

     Vậy A là trung điểm của đoạn thẳng KI

   

Viết một bình luận