Cho biểu thức A=(-15/x²-3x)-(5/3-x)-(2/x) a) tìm điệu kiện xác định b) rút gọn A c) Tính giá trị nguyên của x để A nguyên dương

Photo of author

By Rose

Cho biểu thức
A=(-15/x²-3x)-(5/3-x)-(2/x)
a) tìm điệu kiện xác định
b) rút gọn A
c) Tính giá trị nguyên của x để A nguyên dương

0 bình luận về “Cho biểu thức A=(-15/x²-3x)-(5/3-x)-(2/x) a) tìm điệu kiện xác định b) rút gọn A c) Tính giá trị nguyên của x để A nguyên dương”

 1. Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  a)Dkxd:\left\{ \begin{array}{l}
  {x^2} – 3x \ne 0\\
  3 – x \ne 0\\
  x \ne 0
  \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x \ne 3\\
  x \ne 0
  \end{array} \right.\\
  b)A = \dfrac{{ – 15}}{{{x^2} – 3x}} – \dfrac{5}{{3 – x}} – \dfrac{2}{x}\\
   = \dfrac{{15}}{{x\left( {3 – x} \right)}} – \dfrac{5}{{3 – x}} – \dfrac{2}{x}\\
   = \dfrac{{15 – 5.x – 2\left( {3 – x} \right)}}{{x\left( {3 – x} \right)}}\\
   = \dfrac{{15 – 5x – 6 + 2x}}{{x\left( {3 – x} \right)}}\\
   = \dfrac{{9 – 3x}}{{x\left( {3 – x} \right)}}\\
   = \dfrac{3}{x}\\
  c)A \in N*\\
   \Rightarrow 3 \vdots x\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 1\left( {tm} \right)\\
  x = 3\left( {ktm} \right)
  \end{array} \right.\\
  Vậy\,x = 1
  \end{array}$

Viết một bình luận