Cho các chất : Fe, O 2 , H 2 , CuO, H 2 O, KOH, S. Khí Cl 2 có khả năng phản ứng với: A. Fe ; O 2 ; H 2 B. O 2 ; H 2 ; CuO ; H 2 O C. H 2 ; Fe ; H 2 O

By Hailey

Cho các chất : Fe, O 2 , H 2 , CuO, H 2 O, KOH, S. Khí Cl 2 có khả năng phản ứng với:
A. Fe ; O 2 ; H 2
B. O 2 ; H 2 ; CuO ; H 2 O
C. H 2 ; Fe ; H 2 O ; KOH
D. H 2 O ; KOH ; S ; Fe

0 bình luận về “Cho các chất : Fe, O 2 , H 2 , CuO, H 2 O, KOH, S. Khí Cl 2 có khả năng phản ứng với: A. Fe ; O 2 ; H 2 B. O 2 ; H 2 ; CuO ; H 2 O C. H 2 ; Fe ; H 2 O”

Viết một bình luận