Cho các chất sau: SO2, CuCl2, MgO, Mg, Ba(OH)2. Viết phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) khi cho các chất trên tác dụng với: a) Dung dịch NaOH b) Du

By Natalia

Cho các chất sau: SO2, CuCl2, MgO, Mg, Ba(OH)2. Viết phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) khi cho các chất trên tác dụng với:
a) Dung dịch NaOH
b) Dung dịch H2SO4 loãng

0 bình luận về “Cho các chất sau: SO2, CuCl2, MgO, Mg, Ba(OH)2. Viết phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) khi cho các chất trên tác dụng với: a) Dung dịch NaOH b) Du”

 1. câu a) những chất phản ứng với dung dịch NaOH là: SO2 và CuCl2

            phương trình hóa học :  SO2 + NaOH -> NaHSO3
                                                   SO2 + 2NaOH -> Na2SO3 + H2O

                                                   CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaCl

  câu b) những chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng : MgO, Mg và Ba(OH)2

            phương trình hóa học : MgO + H2SO4 -> MgSO4 + H2O

                                                  Mg + H2SO4 -> MgSO4 + H2

                                                  Ba(OH)2 + H2SO4 -> BaSO4  + 2H2O

                 ***bình chọn cho mình câu trả lời hay nhất nhé, chúc bạn học tốt***

  Trả lời
 2. a) Các chất phản ứng với dung dịch NaOH là: SO2; CuCl2

  PTHH:  SO2 + NaOH -> NaHSO3
                SO2 + 2NaOH -> Na2SO3 + H2O

                CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaCl

  b) Các chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng: MgO, Mg, Ba(OH)2

  PTHH: MgO + H2SO4 -> MgSO4 + H2O

               Mg + H2SO4 -> MgSO4 + H2

               Ba(OH)2 + H2SO4 -> BaSO4  + 2H2O

  Trả lời

Viết một bình luận