Cho các oxit sau FeO3, CaO, Al2O3, CuO, SO2, SO3, CO2 những chất nào tác dụng với : a. H2O b. H2SO4 c. NaOH Viết phương trình tương ứng

By Abigail

Cho các oxit sau FeO3, CaO, Al2O3, CuO, SO2, SO3, CO2 những chất nào tác dụng với :
a. H2O
b. H2SO4
c. NaOH
Viết phương trình tương ứng
Viết một bình luận