Cho các oxit sau FeO3, CaO, Al2O3, CuO, SO2, SO3, CO2 những chất nào tác dụng với : a. H2O b. H2SO4 c. NaOH Viết phương trình tương ứng

Photo of author

By Abigail

Cho các oxit sau FeO3, CaO, Al2O3, CuO, SO2, SO3, CO2 những chất nào tác dụng với :
a. H2O
b. H2SO4
c. NaOH
Viết phương trình tương ứng

0 bình luận về “Cho các oxit sau FeO3, CaO, Al2O3, CuO, SO2, SO3, CO2 những chất nào tác dụng với : a. H2O b. H2SO4 c. NaOH Viết phương trình tương ứng”

 1. \(Fe_2O_3\) mới đúng nha

  a)

  Tác dụng với \(H_2O\)

  \(CaO + {H_2}O\xrightarrow{{}}Ca{(OH)_2}\)

  \(S{O_2} + {H_2}O\overset {} \leftrightarrows {H_2}S{O_3}\)

  \(S{O_3} + {H_2}O\xrightarrow{{}}{H_2}S{O_4}\)

  \(C{O_2} + {H_2}O\overset {} \leftrightarrows {H_2}C{O_3}\)

  b)

  Tác dụng với \(H_2SO_4\)

  \(F{e_2}{O_3} + 3{H_2}S{O_4}\xrightarrow{{}}F{e_2}{(S{O_4})_3} + 3{H_2}O\)

  \(CaO + {H_2}S{O_4}\xrightarrow{{}}CaS{O_4} + {H_2}O\)

  \(A{l_2}{O_3} + 3{H_2}S{O_4}\xrightarrow{{}}A{l_2}{(S{O_4})_3} + 3{H_2}O\)

  \(CuO + {H_2}S{O_4}\xrightarrow{{}}CuS{O_4} + {H_2}O\)

  c)

  Tác dụng với \(NaOH\)

  \(2NaOH + S{O_2}\xrightarrow{{}}N{a_2}S{O_3} + {H_2}O\)

  \(2NaOH + S{O_3}\xrightarrow{{}}N{a_2}S{O_4} + {H_2}O\)

  \(2NaOH + C{O_2}\xrightarrow{{}}N{a_2}C{O_3} + {H_2}O\)

 2. Đáp án + Giải thích các bước giải:

  a, Những chất tác dụng với `H_2O` là: `CaO,\ SO_2,\ SO_3,\ CO_2.`

  Phương trình hóa học:

  `CaO + H_2O \to Ca(OH)_2`

  `SO_2 + H_2O \to H_2SO_3`

  `SO_3 + H_2O \to H_2SO_4`

  `CO_2 + H_2O \to H_2CO_3`

  b, Những chất tác dụng với `H_2SO_4` là: `Fe_2O_3,\ CaO,\ Al_2O_3,\ CuO.`

  Phương trình hóa học:

  `Fe_2O_3 + 3H_2SO_4 \to Fe_2(SO_4)_3 + 3H_2O`

  `CaO + H_2SO_4 \to CaSO_4 + H_2O`

  `Al_2O_3 + 3H_2SO_4 \to Al_2(SO_4)_3 + 3H_2O`

  `CuO + H_2SO_4 \to CuSO_4 + H_2O`

  c, Những chất tác dụng với `NaOH` là: `Al_2O_3,\ SO_2,\ SO_3,\ CO_2.`

  Phương trình hóa học:

  `Al_2O_3 + NaOH \to NaAlO_2 + H_2O`

  `SO_2 + NaOH \to NaHSO_3`

  `SO_2 + 2NaOH \to Na_2SO_3 + H_2O`

  `SO_3 + NaOH \to NaHSO_4`

  `SO_3 + 2NaOH \to Na_2SO_4 + H_2O`

  `CO_2 + NaOH \to NaHCO_3`

  `CO_2 + 2NaOH \to Na_2CO_3 + H_2O`

  \(\boxed{\text{LOVE TEAM}}\)

Viết một bình luận